Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee

logonieuw

Algemene gegevens

Naam

Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee 

Opgericht

17 juni 2016

Bezoekadres

Kerkplein 1

 

4301 EE Zierikzee

Contactadres (secretaris)   

Scheepstimmerdijk 5B

 

4301 LR Zierikzee

E-mail secretariaat info@nieuwekerkzierikzee.nl

Bank nummer

NL 98 RABO 0313 9365 60

BTW nummer

NL 8056 9454 7B01

KvK nummer

4111 5337

RSIN nummer

805 684 547


Inleiding

De Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee (SNKZ) bestaat sinds 17 juni 2016. SNKZ beheert het gebouw en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten. 

Dit kan alleen door de bijdrage van veel vrijwilligers, die op verschillende terreinen actief zijn. Zo verzorgen zij de catering tijdens een activiteit, anderen bouwen het podium op, er zijn mensen die zorgen voor het licht en geluid en weer anderen helpen bij de nodige schoonmaakactiviteiten.
Het bestuur vergadert steeds op de eerste dinsdag van de maand in de consistorie van de Nieuwe Kerk. De Stichting organiseert zelf geen activiteiten, maar zorgt via de vrijwilligers voor ondersteuning en toezicht.

De Nieuwe Kerk is niet het eigendom van bovengenoemde Stichting. De eigenaar is Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK), gevestigd in Middelburg. Al in 1977 werd de Nieuwe Kerk door SOZK overgenomen van de Hervormde Gemeente.
Deze Stichting is momenteel eigenaar van vier voormalige kerkgebouwen: de Nieuwe Kerk te Zierikzee; de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje, de Hervormde Kerk in Kats en de St. Maartenskerk in Baarland.
SOZK zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Om dit te kunnen financieren, betaalt SNKZ jaarlijks een afgesproken bedrag.

Doelstelling en beleid

De doelstelling van de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee luidt volgens de statuten:

"het bevorderen van de belangstelling voor het historische kerkgebouw genaamd de Nieuwe Kerk te Zierikzee, alsmede de instandhouding daarvan en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Binnen die doelstelling wordt het gebouw beschikbaar gesteld aan kerkgenootschappen uit Zierikzee/Schouwen-Duiveland en maatschappelijke organisaties. Ook privépersonen en private instellingen huren het gebouw voor het organiseren van evenementen. We streven daarbij naar een passend gebruik van het gebouw, zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn aard.

Beheer vermogen 

In de statuten is bepaald dat roerende zaken die SNKZ in de loop van het jaar heeft verworven, om niet aan SOZK worden overgedragen.

Daarnaast wordt een positief exploitatieresultaat van SNKZ jaarlijks overgedragen aan SOZK, dit wordt aangewend voor de instandhouding van het gebouw.

Het vermogen van SNKZ bestaat derhalve uit een geldbedrag, nodig voor het exploiteren van het kerkgebouw.

Bestuurders van de stichting:

Kees van Harten, voorzitter - voorzitter@nieuwekerkzierikzee.nl 
Marga van Dijck, secretaris - secretaris@nieuwekerkzierikzee.nl
Giljam Bil, penningmeester - penningmeester@nieuwekerkzierikzee.nl 
Maris Goudzwaard, algemeen adjunct

Beloning bestuurders

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Financiële gegevens

  2022 2021
Balans (bedragen in €)    
ACTIVA    
Kortlopende vorderingen 2.915 5.556
Geldmiddelen 100.828 75.533
     
Samen 103.743 81.089
     
PASSIVA    
Algemene reserve -166.156 -186.300
Fonds nieuwbouw lift   1.508
kortlopende schulden 269.899 265.881
     
Samen 103.743 81.089
     
Staat van baten en lasten    
BATEN    
Baten verhuur gebouw 40.246 26.077
Exploitatie buffet 18.157 5.911
Rentebaten 24 4
Sponsoractie nieuwe lift   26.812
     
Totale baten (A) 58.427 58.804
     
LASTEN    
Lasten  gebouw 25.273 65.961
Overige kosten onroerende zaken 4.502 778
Kosten beheer en administratie 9.452 5.283
Bankkosten 564 354
     
Totale baten (B) 39.791 72.376
     
Operationeel resultaat (C = A -/- B) 18.636 -13.572
     
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN    
Incidentele baten   39.641
Incidentele lasten    
     
Incidenteel resultaat (D) 0 39.641
     
MUTATIES FONDS NIEUWE Lift    
Ontvangen bijdragen   -9.050
Onttrekking 1.508 11.438
     
Mutaties fonds nieuwe lift (E) 1.508 2.388
     
OVERIGE MUTATIES (E*)    
Ontvangen tegemoetkoming    
Coronaschade 2020 (ontvangen in 2021)   -39.591
     
Resultaat C + D + E + E* 20.144 -11.134