Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee

logonieuw

Algemene gegevens

Naam

Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee 

Opgericht

17 juni 2016

Bezoekadres

Kerkplein 1

 

4301 EE Zierikzee

Contactadres (secretaris)   

Gruttostraat 5

 

4302 WD Zierikzee

Bank nummer

NL 98 RABO 0313 9365 60

BTW nummer

NL 8056 9454 7B01

KvK nummer

4111 5337

RSIN nummer

805 684 547


Inleiding

De Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee (SNKZ) bestaat sinds 17 juni 2016. SNKZ beheert het gebouw en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten. 

Dit kan alleen door de bijdrage van veel vrijwilligers, die op verschillende terreinen actief zijn. Zo verzorgen zij de catering tijdens een activiteit, anderen bouwen het podium op, er zijn mensen die zorgen voor het licht en geluid en weer anderen helpen bij de nodige schoonmaakactiviteiten.
Het bestuur vergadert steeds op de eerste dinsdag van de maand in de consistorie van de Nieuwe Kerk. De Stichting organiseert zelf geen activiteiten, maar zorgt via de vrijwilligers voor ondersteuning en toezicht.

De Nieuwe Kerk is niet het eigendom van bovengenoemde Stichting. De eigenaar is Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK), gevestigd in Middelburg. Al in 1977 werd de Nieuwe Kerk door SOZK overgenomen van de Hervormde Gemeente.
Deze Stichting is momenteel eigenaar van vier voormalige kerkgebouwen: de Nieuwe Kerk te Zierikzee; de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje, de Hervormde Kerk in Kats en de St. Maartenskerk in Baarland.
SOZK zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Om dit te kunnen financieren, betaalt SNKZ jaarlijks een afgesproken bedrag.

Doelstelling en beleid

De doelstelling van de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee luidt volgens de statuten:

"het bevorderen van de belangstelling voor het historische kerkgebouw genaamd de Nieuwe Kerk te Zierikzee, alsmede de instandhouding daarvan en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Binnen die doelstelling wordt het gebouw beschikbaar gesteld aan kerkgenootschappen uit Zierikzee/Schouwen-Duiveland en maatschappelijke organisaties. Ook privépersonen en private instellingen huren het gebouw voor het organiseren van evenementen. We streven daarbij naar een passend gebruik van het gebouw, zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn aard.

Beheer vermogen 

In de statuten is bepaald dat roerende zaken die SNKZ in de loop van het jaar heeft verworven, om niet aan SOZK worden overgedragen.

Daarnaast wordt een positief exploitatieresultaat van SNKZ jaarlijks overgedragen aan SOZK, dit wordt aangewend voor de instandhouding van het gebouw.

Het vermogen van SNKZ bestaat derhalve uit een geldbedrag, nodig voor het exploiteren van het kerkgebouw.

Bestuurders van de stichting:

Kees van Harten, voorzitter
cvanharten@zeelandnet.nl

Ep Plette, secretaris
eplette@zeelandnet.nl

Giljam Bil, penningmeester
giljambil@zeelandnet.nl

Maris Goudzwaard, algemeen adjunct
mgoudzw@zeelandnet.nl

Simon Romijn, verhuurcoördinator
sjromijn@gmail.com

Beloning bestuurders

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Financiële gegevens

Balans (bedragen in €)    
ACTIVA 2020 2019
Kortlopende vorderingen 16.570 11.580
Geldmiddelen 37.037 10.644
     
Samen 53.607 22.224
     
PASSIVA 2020 2019
Algemene reserve -214.757 -164.842
Fonds nieuwbouw lift 3.896  
kortlopende schulden 264.468 187.066
     
Samen 53.607 22.224
     
Staat van baten en lasten    
BATEN 2020 2019
Baten verhuur gebouw 7.633 34.241
Exploitatie buffet 308 13.291
Rentebaten 1 0
Sponsoractie nieuwe lift 8.000 0
     
Totale baten (A) 15.942 47.532
     
LASTEN 2020 2019
Lasten  gebouw 57.657 63.212
Onderhoud vleugel 605 950
Kosten beheer en administratie 3.484 6.901
Bankkosten 215 393
     
Totale baten (B) 61.961 71.456
     
Operationeel resultaat (C = A -/- B) -46.019 -23.924
     
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2020 2019
Incidentele baten   5.531
Incidentele lasten   -6.660
     
Incidenteel resultaat (D) 0 -1.129
     
MUTATIES FONDS NIEUWE LIFT 2020 2019
Ontvangen bijdragen -8.000  
Onttrekking 4.104  
     
Mutaties fonds nieuwe lift (E) -3.896 0
     
Resultaat C + D + E -49.915 -25.053
Aankomende evenementen
Chr. gem. Eilandenkoor 19.45 - 21.45
24 mei 2022 00:00
Verhuuroverleg Consistorie
30 mei 2022 09:00 - 12:00
Chr. gem. Eilandenkoor 19.45 - 21.45
31 mei 2022 00:00
Bespreking
01 juni 2022 13:30 -
Opbouw Trijntje Oosterhuis
03 juni 2022 09:00 -