Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee

logonieuw

Algemene gegevens

Naam

Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee 

Opgericht

17 juni 2016

Bezoekadres

Kerkplein 1

 

4301 EE Zierikzee

Contactadres (secretaris)   

Gruttostraat 5

 

4302 WD Zierikzee

E-mail secretariaat info@nieuwekerkzierikzee.nl

Bank nummer

NL 98 RABO 0313 9365 60

BTW nummer

NL 8056 9454 7B01

KvK nummer

4111 5337

RSIN nummer

805 684 547


Inleiding

De Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee (SNKZ) bestaat sinds 17 juni 2016. SNKZ beheert het gebouw en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten. 

Dit kan alleen door de bijdrage van veel vrijwilligers, die op verschillende terreinen actief zijn. Zo verzorgen zij de catering tijdens een activiteit, anderen bouwen het podium op, er zijn mensen die zorgen voor het licht en geluid en weer anderen helpen bij de nodige schoonmaakactiviteiten.
Het bestuur vergadert steeds op de eerste dinsdag van de maand in de consistorie van de Nieuwe Kerk. De Stichting organiseert zelf geen activiteiten, maar zorgt via de vrijwilligers voor ondersteuning en toezicht.

De Nieuwe Kerk is niet het eigendom van bovengenoemde Stichting. De eigenaar is Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK), gevestigd in Middelburg. Al in 1977 werd de Nieuwe Kerk door SOZK overgenomen van de Hervormde Gemeente.
Deze Stichting is momenteel eigenaar van vier voormalige kerkgebouwen: de Nieuwe Kerk te Zierikzee; de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje, de Hervormde Kerk in Kats en de St. Maartenskerk in Baarland.
SOZK zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Om dit te kunnen financieren, betaalt SNKZ jaarlijks een afgesproken bedrag.

Doelstelling en beleid

De doelstelling van de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee luidt volgens de statuten:

"het bevorderen van de belangstelling voor het historische kerkgebouw genaamd de Nieuwe Kerk te Zierikzee, alsmede de instandhouding daarvan en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Binnen die doelstelling wordt het gebouw beschikbaar gesteld aan kerkgenootschappen uit Zierikzee/Schouwen-Duiveland en maatschappelijke organisaties. Ook privépersonen en private instellingen huren het gebouw voor het organiseren van evenementen. We streven daarbij naar een passend gebruik van het gebouw, zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn aard.

Beheer vermogen 

In de statuten is bepaald dat roerende zaken die SNKZ in de loop van het jaar heeft verworven, om niet aan SOZK worden overgedragen.

Daarnaast wordt een positief exploitatieresultaat van SNKZ jaarlijks overgedragen aan SOZK, dit wordt aangewend voor de instandhouding van het gebouw.

Het vermogen van SNKZ bestaat derhalve uit een geldbedrag, nodig voor het exploiteren van het kerkgebouw.

Bestuurders van de stichting:

Kees van Harten, voorzitter
Ep Plette, secretaris
Giljam Bil, penningmeester
Maris Goudzwaard, algemeen adjunct

Beloning bestuurders

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Financiële gegevens

Balans (bedragen in €)    
ACTIVA 2021 2020
Kortlopende vorderingen 5.556 16.570
Geldmiddelen 75.533 37.037
     
Samen 81.089 53.607
     
PASSIVA 2020 2020
Algemene reserve -186.300 -214.757
Fonds nieuwbouw lift 1.508 3.896
kortlopende schulden 265.881 264.468
     
Samen 81.089 53.607
     
Staat van baten en lasten    
BATEN 2021 2020
Baten verhuur gebouw 26.077 7.633
Exploitatie buffet 5.911 308
Rentebaten 4 1
Sponsoractie nieuwe lift 26.812 8.000
     
Totale baten (A) 58.804 15.942
     
LASTEN 2020 2020
Lasten  gebouw 65.961 57.657
Overige kosten onroerende zaken 778 605
Kosten beheer en administratie 5.283 3.484
Bankkosten 354 215
     
Totale baten (B) 72.376 61.961
     
Operationeel resultaat (C = A -/- B) -13.572 -46.019
     
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2020 2020
Incidentele baten 39.641  
Incidentele lasten    
     
Incidenteel resultaat (D) 39.641 0
     
MUTATIES FONDS NIEUWE Lift 2020 2020
Ontvangen bijdragen -9.050 -8.000
Onttrekking 11.438 4.104
     
Mutaties fonds nieuwe lift (E) 2.388 -3.896
     
OVERIGE MUTATIES (E*)    
Ontvangen tegemoetkoming    
Coronaschade 2020 (ontvangen in 2021) -39.591  
     
Resultaat C + D + E + E* -11.134 -49.915
Aankomende evenementen
Zuidhoek Schoonmaak 9.00 uur
06 juni 2023 09:00 -
Vergadering Bestuur S.N.K.Z.
06 juni 2023 13:30 - 15:00
Opbouw 13:30 uur
06 juni 2023 13:30 -
Chr. gem. Eilandenkoor 19.45 - 21.45
07 juni 2023 00:00
Keet in de kerk 9.00 - 10.00 en 11.00 uur
07 juni 2023 08:00 - 12:30